Revisors & rådgivarveckan 2021

Välkommen till Verona och ett riktigt smarrigt smörgåsbord med fem fullspäckade kursdagar där föreläsarna får en ”egen dag” att fördjupa sig i. Peter Nilsson skattejurist och jur.dr. inleder med veckan med redovisningsfrågor och lite inkomstbeskattning. Royne Schiess skattejurist specialiserad på moms har många viktiga frågor han kommer djupdyka i den andra dagen.

Sten Bergström tar vid kursdag tre med ett hyperintressant innehåll med många svåra "paradfrågor". Den fjärde kursdagen störtdyker Markus Thaler som är skattejurist och en mycket uppskattad föreläsare i det spännande "ämnet Företagsbeskattning" som framgår i kursbeskrivningen. Rundar av allt gör Bo Svensson som är skattejurist på advokatfirman Wistrand i Göteborg. Här blir det Tre-tolv regler samt beskattning och obehörig resultatfördelning i handelsbolag. Passet innehåller bl.a Ny lagstiftning om generationsskiften.

Som kursdeltagare bör du ha minst 8 års erfarenhet då nivån är satt därefter.
Kursbeskrivning

12 SEPTEMBER 

Peter Nilsson

Redovisningsfrågor

Bokslut enligt K2/K3

Reglerna om K2 och K3 har nu funnits i cirka 10 år och båda regelverken har varit föremål för både förändring och förenkling. Samtidigt har bokföringsnämnden påbörjat ett projekt om utvärdering av regelverken. Detta gör det viktigt att löpande utvärdera vilket regelverk som är mest optimalt för ett företag sett över tiden. En stor del av dagen kommer att fokusera på att jämföra K2 och K3 för att diskutera för- och nackdelar med de olika regelverken, när det gäller bl.a.

> Intäkter och pågående arbeten

> Kostnader

> Anläggningstillgångar – materiella och immateriella

> Lager

> Avsättningar

Nyheter från Bokföringsnämnden och branschorganisationer

Redovisningsområdet utvecklas ständigt på grund av både ändrad normgivning och att nya företeelser uppstår. Vi kommer att gå igenom nyheter från Bokföringsnämnden men  även uttalanden från branschorganisationer. Härutöver behandlas under året uppkomna aktuella frågor.

Sambandet med beskattningen

Både när det gäller redovisningsområdet och företagsbeskattningen uppkommer frågor som påverkar varandra. I vissa delar är det ett materiellt samband, exempelvis för intäkter och löpande kostnader men för andra är det ett praktiskt samband. Exempel på sådana områden är lagerredovisningen men även fastigheter inom ramen för ”K” Dessa frågor kommer att behandlas både under denna dagen och under avsnittet företagsbeskattning.

 


13 SEPTEMBER 

Royne Schiess

Nyheter på momsområdet

Moms är en skatt som man hela tiden råkar på. Till skillnad  mot inkomstskatten är dock momsen under hela transaktionskedjan statens pengar som företagen hjälper staten att bära upp såsom s.k. uppbördsmän.

Det är världens snabbast växande skatt.

Skatten har sina anor i mellankrigstiden i Tyskland. Mer om lite historia under kursdagen.

Som företagare är det viktigt att känna till de principer som styr momsen, d.v.s. kan man dra av moms utan att ta ut moms på det man  säljer? Vad händer om jag bara säljer till utlandet? Är det någon skillnad på att sälja varor eller tjänster?

 

Under kursdagen kommer följande punkter att tas upp:

Momsens grundstruktur

Handel med varor inom EU och utanför EU

Handel med tjänster inom och utanför EU

Avdragsrätt

    •  Särskilt om de s.k. avdragsförbuden (rep, bilar m.m.)

Moms på hyra bl.a.

    •  Jämkning
    •  Avdrag under byggtiden

Fakturering och redovisning

Kort odyssé över de justeringar staten gjort för att förhindra momsbedrägerier


14 SEPTEMBER 

Sten Bergström

Affärsrådgivning ur ett ägarperspektiv  

Som ekonomisk rådgivare till entreprenörer och ägarledda bolag möter du dagligen frågor som rör ägarens personligen och hens ekonomiska risktagande i förhållande till bolaget. Hit hör bl.a. familjerättsliga frågor och upprättande av och rådgivning kring aktieägaravtal.

En grundläggande kunskap om familjerättsliga regler är nödvändig för att kunna vara en bra ekonomisk rådgivare. Under dagen tar vi upp familjerättens betydelse för den ekonomiska planeringen och hur olika ekonomiska åtgärder, som t.ex. en omstrukturering av en koncern eller en underprisöverlåtelse, påverkar ägarens familjerättsliga planering och risktagande.  Vid de flesta civilrättsliga och skatterättsliga dispositioner som görs bör alltid även en familjerättslig bedömning göras.

Kursen behandlar hur man genom familjerättslig planering kan minska det personliga risktagandet och underlätta ett generationsskifte eller en extern försäljning och hur man kan uppnå skattefördelar med hjälp av familjerättsliga dispositioner och dokument. Utformningen av familjerättsliga dokument såsom gåvobrev, testamenten och äktenskapsförord gås igenom ur ett ”fåmansbolag perspektiv”. Kursen tar även upp särskilda frågor kring framtidsfullmakt för en FÅAB-ägare.

Kursen behandlar även frågor kring aktieägaravtal ur främst familjerättslig synpunkt. Aktieägaravtal för ägarledda och andra fåmansbolag måste ofta anpassas efter de speciella omständigheter som råder för ägarledda bolag där ägarna är beroende av bolaget för sin utkomst och olika familjekonstellationer kan vara delägare.

Frågeställningar som behandlas under dagen är exempelvis:

> Familjerättsliga överväganden vid benefika överlåtelser av FÅAB aktier och näringsfastigheter.

> Vad skall ett testamente innehålla

> Fällor och fel vid äktenskapsförord

> Skatteplanering med dödsbo.

> Testamente till aktiebolag.

> Ärvdabalkens regler om arvsförskott och det förstärkta laglottskyddet betydelse vid omstruktureringar, rena gåvor och andra ägarförändringar.

> Skatteplanering med dödsbo

> Ägarskifte och Skatterättsliga överväganden vid bodelning och arvskifte.

> Värdering av företagsförmögenhet vid bodelningar och arvskiften

> Speciella överväganden i ett aktieägaravtal för FÅAB delägare

> Hur bör en framtidsfullmakt utformas för en FÅAB-ägare.


16 SEPTEMBER 

Markus Thaler

Företagsbeskattning

Vi kommer att gå igenom sambandet mellan redovisning och beskattning och de särskilda frågor och vanliga som aktualiseras i gränssnittet mellan dessa två. Hur bör reserveringar hanteras i deklarationen? Hur bör man tänka vad gäller avdragsrätten för pensionskostnader? Vi kommer också att lära oss att restvärdesavskrivning är betydligt bättre än sitt rykte.

Vi kommer att tala om senaste nytt vad gäller ränteavdragen inklusive hur man skatteoptimerar avdragen. Det första rättsfallet har redan kommit och fler nyheter väntas. Denna punkt kommer att vara uppdaterad med nyheter ända fram till kursstart.

Omstruktureringar ur ett problem- och lösningsperspektiv. Vi går igenom de vanligaste skattemässiga problemen vid omstruktureringar. Vi förutsätter att du som deltagare redan har grundläggande kunskaper om hur underprisöverlåtelser går till.

Dagen avslutas med en begränsad genomgång av de nya reglerna om rapportering av skattepliktiga arrangemang. Vi tittar på situationer där en revisor eller affärsrådgivare kan bli rapporteringspliktig samt vad som avses med begreppet ”gränsöverskridande arrangemang”.

Observera att vi denna gång inte går igenom de rapporteringspliktiga transaktionstyperna, de så kallade kännetecknen.


17 SEPTEMBER 

Bo Svensson

Tretolv-reglerna samt beskattning obehörig resultatfördelning i handelsbolag

Bestämmelserna i nuvarande 57 kap IL gås igenom. Rådgivare till mindre och medelstora aktiebolag arbetar till stor del med dessa regler och den praktiska betydelsen för de aktieägare som omfattas av reglerna är betydande.

Initialt gås bakgrunden till bestämmelserna igenom. Centrala begrepp som verksam i betydande omfattning och likartad verksamhet förklaras genom hänvisning till förarbeten och rättspraxis. Eftersom reglerna om fastställande av gränsbelopp har stor praktisk betydelse går vi igenom några av de fällor och fel som kan uppstå vid beräkningen.

Ny lagstiftning om generationsskiften i 57 kap 4 a § IL behandlas.

En stor del av detta avsnitt ägnas åt analys av senare års rättsfall som behandlat bl a verksam i betydande omfattning, likartad verksamhet och differentierad utdelning m m.

Obehörig resultatfördelning i handelsbolag

Av rättsfallet RÅ 1968 fi 945 följer att civilrättsliga bolagsavtal följs skatterättsligt i allt väsentligt, men HFD har i ett antal fall inte accepterat den civilrättsliga resultatfördelningen. HFD har emellertid uttalat följande i rättsfallet RÅ 2002 ref. 115 I:

”Den skattemässiga fördelningen skall i princip grundas på bolagsavtalet eller vad som eljest avtalats mellan bolagsmännen. Den beslutade fördelningen kan dock enligt praxis frångås vid beskattningen om den innebär en obehörig inkomstöverföring eller framstår som orimlig och väsentligen är betingad av skatteskäl (se RÅ 1957 not Fi. 2409, RÅ 1988 not 291, RÅ 1990 not 274, RÅ 1995 ref. 35 och RÅ 1997 not 126). I sådana fall sker den skattemässiga fördelningen efter skälighet.”

Under detta avsnitt går vi igenom de rättsfall där Skatteverket och Högsta förvaltningsdomstolen tillämpat obehörig resultatfördelning och ger exempel från praktiska fall där Skatteverket använder principen.

Frågeställningar som berörs under dagen är exempelvis:

> Verksam i betydande omfattning

> Likartad verksamhet

> Tillämpning av lönesummeregeln

> Generationsskiften i fåmansföretag och likartad verksamhet

> Några konkreta fall att använda sig av vid Tretolv-planering

> Obehörigresultatfördelning

> Konsekvensanalys vid obehörig resultatfördelning
Kursprogram

Kursdagarna pågår mellan klockan 8-12 & 17-19.
Dagsprogram

Lördag 11 september
Resdag samt välkomstmiddag som ingår i priset för kursdeltagarna.

Söndag 12 september
Kursdag 1) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

Måndag 13 september
Kursdag 2) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

Tisdag 14 september
Kursdag 3) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.


Onsdag 15 september
Gemensam utflykt – Anmälan görs i anmälningsformuläret.

Heldagstur till Venedig. Skandinavisk talande guide möter på hotellet efter frukost kl 9 och nu väntar ca 1,5 timme i privat buss över slätten, turen går genom vinområdet Soave och städerna Vicenza och Padova innan bussen lämnar fastlandet över den 4 km långa bron som leder till de Venetianska öarna.

På andra sidan bron väntar en privat båttransfer som efter ca 20 minuters resa lämnar av gruppen på kajen i Venedig, några minuters promenad från Markusplatsen. Här finns många av Venedigs mest berömda sevärdheter, tex Markuskyrkan, Dogepalatset och Suckarnas Bro.

Efter en gemensam lunch på trevlig restaurang finns tid för att upptäcka staden på egen hand och utforska kanaler och gränder. Ca kl 16 hämtar båten vid kajen igen och det är dags att vända tillbaka mot Verona. Tillbaka vid hotellet ca kl 18:30.


Torsdag 16 september
Kursdag 4) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.


Fredag 17 september
Kursdag 5) 08–12 & 17–19
Gemensam 3-rätters avslutningsmiddag klockan 20:00


Lördag 18 september
Hemresa

 
Kurshotell

VILLA MALASPINA ****

Enkelrummet

Ett av dubbelrummen

Dubbelrummet

Deluxe Rummet

Ett av Deluxe rummen

Frukost är en bra start på dagen

Poolen

Lugnt och behagligt

För livsnjutaren

Välkommen 
Kursort

Villa Malaspina ligger i en anrik villa från 1500-talet i den lilla staden Castel d’Azzano, ca 10 km från centrala Verona och med 10-15 minuters restid från flygplatsen.

Här finns totalt 67 rum i olika kategorier, alla är utrustade med individuell luftkonditionering, elektroniska lås, minibar, kassaskåp, skrivbord, tofflor, fri WiFi. Några rum har balkong. Här finns även gourmetrestaurang, konferensavdelning, relaxavdelning med pool och hydromassage, bastu, turkiskt bad, bar och stor trädgård.
I grundpaketet ingår

Flyg i ekonomiklass inklusive bagage från Arlanda eller Kastrup till Verona t/r.

Avresa från annan ort kontakta Pernilla Ekström 08 – 505 787 92 på Resfeber.

• Sju nätter enligt valt boendealternativ 

3-rätters välkomstmiddag  inklusive dryck för kursdeltagarna.

Frukost

Transfer t/r Flygplatsen – Kurshotellet (tar c:a 20 min)

Lokala skatter och avgifter

Flygskatt

Övrigt: Representanter från ExPectus AB kommer att finnas på plats under hela vistelsen
Priser & Villkor

Kursavgift: 21 800 kronor – på kursavgiften tillkommer 25% moms.

Anmälningsavgift: 11 000 kronor per resenär faktureras direkt och inbetalas inom 10 dagar. Därefter anses bokningen komplett.

Reskostnader – Grundpris – Flyg, logi, Transfers & frukost, per person


7 nätters boende Enkelrum för eget bruk 21 800 kronor.


7 nätters boende – Kursdeltagare del i dubbelrum med annan kursdeltagare – 17,800 kronor.

Detta alternativ är för Kollegor som delar rum, (samma eller annan byrå).


7 nätters boende Kursdeltagare del i dubbelrum med medresenär – 24,600 kronor.

Denna kostnad är för kursdeltagare som tar med sig sambo.


7 nätters boende Medresenär del i dubbelrum Kursdeltagare – 11,000 kronor.

Denna kostnad är för sambo som delar rum med kursdeltagare.


Vi reserverar oss för eventuella prisändringar utanför vår kontroll. Priserna är beräknade på minimum 30 kursdeltagare och baseras på dagens valutakurser, avgifter och skatter. Valutakursen är beräknad på 1 EUR = 10,39 SEK (oktober 2020).

På grupp & konferensarrangemang inom EU tillkommer EU-moms med 2,67%.

Researrangör är Resfeber.


Avbokningsvillkor

Avbokning mottages endast via e-post avbokning@expectus.se

Avbokningskostnader – Fri avbokningsrätt t.o.m den 15:e januari 2021.

Därefter – Vid avbokning inkommen:

Innan den 10 mars 2021 debiteras 40% av kostnaden *1)
Innan den 30 april 2021 debiteras 65% av kostnaden *1)
Efter den 30 april 2021 debiteras 100% av kostnaden *1)

*1) Kursavgift, flyg & logi.
Anmälningsavgiften täcker depositioner till hotell och flyg och återbetalas ej vid avbokning.

Med förbehåll för force majeure – Avbokning i händelse av Corona eller liknande pandemi:

Om UD avråder från att resa, Villa Malaspina behöver hålla stängt eller karantänsregler införs kan boende och arrangemang på plats avbokas kostnadsfritt. 

Anmälningsavgift och slutfaktura, kursavgift inkluderad administreras av Resfeber.

Slutbetalning ska mot faktura vara Resfeber tillhanda senast den 1 maj 2021.

ExPectus AB äger rätt att ställa in kursen och då återbetalas alla inbetalda avgifter.*1)  Detta ska meddelas senast den 23 april 2021.
Tillägg

Kan läggas till vid bokning av kursen.

Avbeställningsskydd ERV – Kostnad 6% av resans totala kostnad.

Reseförsäkring ERV ca 420 kronor per person.

Deluxe rummen 1,200 kronor per person, (endast dubbelrum & begränsat antal).

3-rätters välkomstmiddag 695 kronor inkl dryck (Medföljare). Bokas via anmälningssidan.

3-rätters avslutningsmiddag 985 kronor inkl dryck. Bokas via anmälningssidan.

Onsdag 15 september
Gemensam utflykt till Venedig – Kostnad 1,850 kronor per person. Bokas via anmälningssidan.

Se dagsprogram – Scrolla till 15 september.
I kurspaketet ingår

• 30 timmars schemalagd utbildning

• Digital Kursdokumentation

• Kursintyg

• Två kaffepauser per kursdag
INFORMATION

En kursdag pågår – Se dagsprogram och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 30 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att genomföras i Italien. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

21 800 kronor

exkl. moms


Datum

11 september - 18 september 2021
Verona, Italien.

Yrkesroller

Revisorer
Redovisningskonsulter
Revisorsassistenter
Kvalificerade rådgivare
Skatterådgivare

Föreläsare

Peter Nilsson
Bo Svensson
Sten Bergström
Markus Thaler
Royne Schiess


Boka


Antal utbildningstimmar

30 utbildningstimmar

Konferensanläggning

VILLA MALASPINA ****


Hålltider

Se dagsprogrammen.


Tillbaka


Dela sidan
Del av området.

Del av pool området.

Mums.

Del av restaurangen.

 

Till en av världens vackraste städer Verona är det drygt en mil.

Verona City.

 

Verona med massa sevärdheter.

Välkomna till Villa Malaspina!