Revisors & rådgivarveckan 2021 NEW YORK

Välkommen till ett sällan skådat smörgåsbord med fem av landets främsta föreläsare i världsmetropolen New York.

Under fem intensiva kursdagar kommer föreläsarna djupdyka i många svåra och spännande ämnen. Som kursdeltagare bör du ha ca 10 års erfarenhet då nivån är satt därefter.

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN är 16:e juli-2021. Vill du åka tidigare eller förlänga din vistelse så hjälper vi givetvis till med det!

De 15 första som anmäler sig får gå en valfri 1-dagars kurs gratis under hösten 2021 i Stockholm. Den kursplatsen är inte personlig utan kan överlåtas till kollega om så önskas.
Kursbeskrivning

2 december 

Peter Nilsson

Redovisningsfrågor

Bokslut enligt K2/K3

Reglerna om K2 och K3 har nu funnits i cirka 10 år och båda regelverken har varit föremål för både förändring och förenkling. Samtidigt har bokföringsnämnden påbörjat ett projekt om utvärdering av regelverken. Detta gör det viktigt att löpande utvärdera vilket regelverk som är mest optimalt för ett företag sett över tiden. En stor del av dagen kommer att fokusera på att jämföra K2 och K3 för att diskutera för- och nackdelar med de olika regelverken, när det gäller bl.a.

> Intäkter och pågående arbeten

> Kostnader

> Anläggningstillgångar – materiella och immateriella

> Lager

> Avsättningar

Nyheter från Bokföringsnämnden och branschorganisationer

Redovisningsområdet utvecklas ständigt på grund av både ändrad normgivning och att nya företeelser uppstår. Vi kommer att gå igenom nyheter från Bokföringsnämnden men  även uttalanden från branschorganisationer. Härutöver behandlas under året uppkomna aktuella frågor.

Sambandet med beskattningen

Både när det gäller redovisningsområdet och företagsbeskattningen uppkommer frågor som påverkar varandra. I vissa delar är det ett materiellt samband, exempelvis för intäkter och löpande kostnader men för andra är det ett praktiskt samband. Exempel på sådana områden är lagerredovisningen men även fastigheter inom ramen för ”K” Dessa frågor kommer att behandlas både under denna dagen och under avsnittet företagsbeskattning.

 


4 decembber

Carl Svernlöv

Bolagsrättsliga nyheter

Det händer mycket inom aktiebolagsrätten, såväl inom EU-rätten som inom svensk lagstiftning och praxis. Under denna faktaspäckade dag kommer en av Sveriges mest namnkunniga bolagsrättare Carl Svernlöv att gå igenom ny och kommande lagstiftning och nya rättsfall från HD och hovrätterna. Han komma även att dela med sig av erfarenheter och spaningar från stämmosäsongerna 2020 och 2021, där Coronarestriktioner gav upphov till tillfällig lagstiftning för att underlätta deltagande i stämmor, som senare utökades och även förlängdes.

Följande kommer bl.a. att behandlas:

Nya och kommande initiativ från EU, bl.a. direktiven om digitala bolag och gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar

Ny och kommande lagstiftning i Sverige, bl.a. avseende minoritetsskydd, ersättning till ledande befattningshavare samt implementering av EU-direktiven

Associationsrättsliga rättsfall från HD och hovrätterna gällande bl.a. styrelseansvar, ansvarsfrihet, klanderkausalitet och beräkning av köpeskilling vid aktieförvärv

Som kurslitteratur får du ett ex av Carl Svernlövs Bolagsrättsliga FAQ som svarar på de 400 vanligaste frågorna på aktiebolagsrättens område.


6 DECEMBER 

Marie Wessel

Affärsrådgivning ur ett ägarperspektiv  

Som ekonomisk rådgivare till entreprenörer och ägarledda bolag möter du dagligen frågor som rör ägarens personligen och hens ekonomiska risktagande i förhållande till bolaget. Hit hör bl.a. familjerättsliga frågor och upprättande av och rådgivning kring aktieägaravtal.

En grundläggande kunskap om familjerättsliga regler är nödvändig för att kunna vara en bra ekonomisk rådgivare. Under dagen tar vi upp familjerättens betydelse för den ekonomiska planeringen och hur olika ekonomiska åtgärder, som t.ex. en omstrukturering av en koncern eller en underprisöverlåtelse, påverkar ägarens familjerättsliga planering och risktagande.  Vid de flesta civilrättsliga och skatterättsliga dispositioner som görs bör alltid även en familjerättslig bedömning göras.

Kursen behandlar hur man genom familjerättslig planering kan minska det personliga risktagandet och underlätta ett generationsskifte eller en extern försäljning och hur man kan uppnå skattefördelar med hjälp av familjerättsliga dispositioner och dokument. Utformningen av familjerättsliga dokument såsom gåvobrev, testamenten och äktenskapsförord gås igenom ur ett ”fåmansbolag perspektiv”. Kursen tar även upp särskilda frågor kring framtidsfullmakt för en FÅAB-ägare.

Kursen behandlar även frågor kring aktieägaravtal ur främst familjerättslig synpunkt. Aktieägaravtal för ägarledda och andra fåmansbolag måste ofta anpassas efter de speciella omständigheter som råder för ägarledda bolag där ägarna är beroende av bolaget för sin utkomst och olika familjekonstellationer kan vara delägare.

Frågeställningar som behandlas under dagen är exempelvis:

> Familjerättsliga överväganden vid benefika överlåtelser av FÅAB aktier och näringsfastigheter.

> Vad skall ett testamente innehålla

> Fällor och fel vid äktenskapsförord

> Skatteplanering med dödsbo.

> Testamente till aktiebolag.

> Ärvdabalkens regler om arvsförskott och det förstärkta laglottskyddet betydelse vid omstruktureringar, rena gåvor och andra ägarförändringar.

> Skatteplanering med dödsbo

> Ägarskifte och Skatterättsliga överväganden vid bodelning och arvskifte.

> Värdering av företagsförmögenhet vid bodelningar och arvskiften

> Speciella överväganden i ett aktieägaravtal för FÅAB delägare

> Hur bör en framtidsfullmakt utformas för en FÅAB-ägare.


7 DECEMBER 

Markus Thaler

Företagsbeskattning

Vi kommer att gå igenom sambandet mellan redovisning och beskattning och de särskilda frågor och vanliga som aktualiseras i gränssnittet mellan dessa två. Hur bör reserveringar hanteras i deklarationen? Hur bör man tänka vad gäller avdragsrätten för pensionskostnader? Vi kommer också att lära oss att restvärdesavskrivning är betydligt bättre än sitt rykte.

Vi kommer att tala om senaste nytt vad gäller ränteavdragen inklusive hur man skatteoptimerar avdragen. Det första rättsfallet har redan kommit och fler nyheter väntas. Denna punkt kommer att vara uppdaterad med nyheter ända fram till kursstart.

Omstruktureringar ur ett problem- och lösningsperspektiv. Vi går igenom de vanligaste skattemässiga problemen vid omstruktureringar. Vi förutsätter att du som deltagare redan har grundläggande kunskaper om hur underprisöverlåtelser går till.

Dagen avslutas med en begränsad genomgång av de nya reglerna om rapportering av skattepliktiga arrangemang. Vi tittar på situationer där en revisor eller affärsrådgivare kan bli rapporteringspliktig samt vad som avses med begreppet ”gränsöverskridande arrangemang”.

Observera att vi denna gång inte går igenom de rapporteringspliktiga transaktionstyperna, de så kallade kännetecknen.


8 DECEMBER

Royne Schiess

Aktuella momsfrågor

Moms är en skatt som man hela tiden råkar på. Till skillnad  mot inkomstskatten är dock momsen under hela transaktionskedjan statens pengar som företagen hjälper staten att bära upp såsom s.k. uppbördsmän.

Det är världens snabbast växande skatt.

Skatten har sina anor i mellankrigstiden i Tyskland. Mer om lite historia under kursdagen.

Som företagare är det viktigt att känna till de principer som styr momsen, d.v.s. kan man dra av moms utan att ta ut moms på det man  säljer? Vad händer om jag bara säljer till utlandet? Är det någon skillnad på att sälja varor eller tjänster?

 

Under kursdagen kommer följande punkter att tas upp:

Momsens grundstruktur

Handel med varor inom EU och utanför EU

Handel med tjänster inom och utanför EU

Avdragsrätt

    •  Särskilt om de s.k. avdragsförbuden (rep, bilar m.m.)

Moms på hyra bl.a.

    •  Jämkning
    •  Avdrag under byggtiden

Fakturering och redovisning

Kort odyssé över de justeringar staten gjort för att förhindra momsbedrägerier
Kursprogram

Kursdagarna pågår mellan klockan 8-12 & 17-19.
Dagsprogram

Onsdag 1 december
Resdag – Avresa sker från Arlanda eller Kastrup till New York. Efter transfern och incheckning på Grand Westin  så samlas vi i lobbyn för en gemensam välkomstdrink och genomgång/presentation av kursen. Exakta tider meddelas senare.


Torsdag 2 december
Kursdag 1) 08–12 & 17–19 
Under kursuppehållet är det egen tid.

Lördag 4 december
Kursdag 2) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

Måndag 6 december
Kursdag 3) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

Tisdag 7 december
Kursdag 4) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.

Onsdag 8 december
Kursdag 5) 08–12 & 17–19
Under kursuppehållet är det egen tid.


Torsdag 9 december
Hemresa för gruppen på eftermiddagen.
Kurshotell

The Westin Grand Central ****

212 E 42nd St, New York.

Exempel på dubbelrum

Exempel på konferensrum
Kursort

New York  
I grundpaketet ingår

Flyg i ekonomiklass inklusive bagage från Arlanda eller Kastrup till New York t/r.

Avresa från annan ort kontakta Eva Drugge 0733 – 56 55 94 EE World Travel AB.

• 8 nätter i vald rums kategori New York.

• Lokala skatter och avgifter.

• Flygskatt.

Övrigt: Representanter från ExPectus AB kommer att finnas på plats under hela vistelsen.
Priser & Villkor

Kursavgift: 26,900 kronor – på kursavgiften tillkommer 25% moms.

Anmälningsavgift: 10,000 kronor per resenär faktureras direkt och inbetalas inom 10 dagar. Därefter anses bokningen komplett.

Reskostnader – Grundpris – Flyg, logi, per person. 


Kursdeltagare del i dubbelrum med annan kursdeltagare – 22,800 kronor.

Detta alternativ är för Kollegor som delar rum, (samma eller annan byrå).


Kursdeltagare del i dubbelrum med medresenär – 29,8000 kronor.

Denna kostnad är för kursdeltagare som tar med sig sambo.


Medresenär del i dubbelrum med kursdeltagare – 15,800 kronor.

Denna kostnad är för sambo som delar rum med kursdeltagare.


Rum för eget bruk – 26,800 kronor.


Vi reserverar oss för eventuella prisändringar utanför vår kontroll. Priserna är beräknade på minimum 25 kursdeltagare och baseras på dagens valutakurser, avgifter och skatter. Valutakursen är beräknad på 1 USD = 8,71 SEK (per den 2 april 2021).

Researrangör är EE World Travel.


Avbokningsvillkor

Avbokning mottages endast via e-post avbokning@expectus.se

Avbokningskostnader – Fri avbokningsrätt t.o.m den 1:a juni 2021.

Därefter – Vid avbokning inkommen:

Efter den 1:a juni 2021 debiteras 60% av kostnaden *1)
Innan den 30:e juni 2021 debiteras 75% av kostnaden *1)
Efter den 30:e juni 2021 debiteras 100% av kostnaden *1)

*1) Kursavgift, flyg & logi.
Anmälningsavgiften täcker depositioner till hotell och flyg och återbetalas ej vid avbokning.

Med förbehåll för force majeure.


Avbokning i händelse av Corona eller liknande pandemi:

Om UD avråder från att resa till New York, eller om New York sätts i lockdown så kan boende och arrangemang på plats avbokas kostnadsfritt t.o.m. den 30 november 2021.

Anmälningsavgift och slutfaktura, kursavgift inkluderad administreras av ExPectus AB.

Slutbetalning ska mot faktura vara ExPectus tillhanda senast den 27:e augusti 2021.

ExPectus AB äger rätt att ställa in kursen och då återbetalas alla inbetalda avgifter.*1)  Detta ska meddelas senast den 30 juli 2021.

 
Tillägg

Kan läggas till vid bokning av kursen.

Frukost på hotellet – Kostnad: c:a $ 30 per person/dag.

Uppgraderad flygbiljett med bättre benutrymme,Wifi, mer bagage – Pris på förfrågan.

Transfer – Flygplats/kurshotell t/r i USA. Betalas separat. Kostnad = beroende på antal resenärer.

Avbeställningsskydd ERV – Kostnad 6% av den totala kostnaden per bokning.

Reseförsäkring ERV (Resebyrån kontaktar dig om försäkringen).

Välkomstmiddag till självkostnadspris – Bokas via anmälningssidan.
I kurspaketet ingår

• 30 timmars schemalagd utbildning.

• Digital Kursdokumentation.

• Kursintyg.

• En kaffe paus (fm).
INFORMATION

En kursdag pågår – Se dagsprogram och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 30 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att genomföras i New York. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

26 900 kronor

exkl. moms


Datum

1 - 9 december 2021
New York, USA.

Yrkesroller

Revisorer
Redovisningskonsulter
Revisorsassistenter
Kvalificerade rådgivare
Skatterådgivare

Föreläsare

Peter Nilsson
Carl Svernlöv
Marie Wessel
Markus Thaler
Royne Schiess


Boka


Antal utbildningstimmar

30 utbildningstimmar

Konferensanläggning

The Westin Grand Central
212 E 42nd St, New York.

Hålltider

Se dagsprogrammen.


Tillbaka


Dela sidan