Rådgivardagarna Varberg

Kursbeskrivning

5 september – Redovisning
Peter Nilsson
Klockan 09:30-12:30

> Bokföringslagen

En översyn av normgivningen, frågor om löpande bokföring

Bokföringsnämndens arbete med att förändra K2- respektive K3-reglerna

Årsredovisningsfrågor

Nytt från Bokföringsnämnden och BAS

Aktuella frågor relaterat till K2 och K3


5 september – Inkomstskatt
Peter Nilsson
Klockan 13:30-16:30

Beskattningstidpunkt, exempelvis

 Tjänsteuppdrag och pågående arbete

        – Varuproduktion

        – Statliga bidrag

Energilösningar och skattemässiga effekter

Finansiella instrument

     – Kapitaltillgångar

     – Lager

Särskilt om 3:12-reglerna

     – Kvalificerade aktier

     – Utomståenderegeln

Holdingbolagsstruktur – hur och varför

Det ”nya” arbetsgivarbegreppet – tillämpningsproblem

Nyheter på skatteområdet

     – Aktuella avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen

     – Nya förhandsbesked

Nya ställningstagande från Skatteverket


6 september – Tretolv
Bo Svensson
Klockan 08:30-11:30

Under förmidagen berörs grunderna för Tretolv-reglerna (klyvningsproblematiken, de många ändringarna och komplexiteteten i lagstiftningen). Vi går igenom grunderna för beräkningen av gränsbelopp, dvs. förenklingsregeln och lönesummeregeln. Vi berör bestämmelserna om likartad verksamhet och utomståenderegeln och går igenom några av de ledande rättsfallen på området. Nyare lagstiftning om generationsskiften i 57 kap 4 a § IL berörs och även komplettering av den utvidgade fåmansförtagsdefinitionen som berör ägande via utländska stiftelser. Nyare rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen respektive förhandsbesked från Skatterättsnämnden gås igenom.

TILLÄGG:

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över 3:12-reglerna. Dir 2022:44


6 september – Affärsrådgivning ur ett ägarperspektiv  
Rickard Jonason
Klockan 12:30-15:30

Som ekonomisk rådgivare till entreprenörer och ägarledda bolag möter du dagligen frågor som rör ägaren personligen och hens ekonomiska risktagande i förhållande till bolaget, vilket naturligtvis även inkluderar familjerättsliga frågeställningar.

En grundläggande kunskap om familjerättsliga regler är nödvändig för att kunna vara en bra ekonomisk rådgivare. Under dagen tar vi upp familjerättens betydelse för den ekonomiska planeringen och hur olika ekonomiska åtgärder, som t.ex. en omstrukturering av en koncern eller en underprisöverlåtelse, påverkar ägarens familjerättsliga planering och risktagande. Vid de flesta civilrättsliga och skatterättsliga dispositioner som görs bör alltid även en familjerättslig bedömning göras.

Kursen behandlar hur man genom familjerättslig planering kan minska det personliga risktagandet och underlätta ett generationsskifte eller en extern försäljning och hur man kan uppnå skattefördelar med hjälp av familjerättsliga dispositioner och dokument. Utformningen av familjerättsliga dokument såsom gåvobrev, testamenten och äktenskapsförord gås igenom ur ett ”FÅAB perspektiv”.

Frågeställningar som behandlas under dagen är exempelvis:

> Familjerättsliga överväganden vid benefika överlåtelser av FÅAB aktier och näringsfastigheter.

> Vad skall ett testamente innehålla

> Fällor och fel vid äktenskapsförord

> Ärvdabalkens regler om arvsförskott och det förstärkta laglottskyddet betydelse vid omstruktureringar, rena gåvor och andra ägarförändringar

> Ägarskifte och skatterättsliga överväganden vid bodelning och arvskifte.
Avbokningsvillkor

Kostnadsfri avbokning t.o.m. 1:a juli 2022.
Därefter debiteras 100% av kostnaden.

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
Tillägg

Del i Dubbelrum för medföljare – Pris: 1,950 kronor ex moms. Välkomstmiddag & frukost ingår.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika båda dagarna

Lunch båda dagarna

Digital kursdokumentation

Välkomstmiddag 5:e september

En övernattning 5:e september

Frukost 6:e september
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 12 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

16 900 kronor

exkl. moms


Datum

5-6 september 2022, Varberg

Yrkesroller

Kvalificerade rådgivare
Revisorer
Redovisningskonsulter
Revisorsassistenter
Skatterådgivare

Föreläsare

Peter Nilsson
Bo Svensson
Rickard Jonason


Fåtal platser kvar

Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

12 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Varbergs Kusthotell

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan