Praktisk Omstrukturering 2020

På grund av Covid-19 och FHM rekommendationer är kursen framflyttad till den 15/2-2021.

Under denna praktiskt inriktade och case-baserade kurs kommer föreläsarna gå igenom olika typer av omstruktureringar, företrädesvis koncerninterna sådana, från ett bolagsrättsligt och avtalsrättsligt perspektiv. Kursens breda innehåll gör dig väl rustad för att kunna hantera olika typer av omstruktureringar.
Kursbeskrivning

Kursen kommer att inledas med en genomgång av olika typer av omstruktureringar, när de kan aktualiseras och vilka som är nyckelfrågorna i anslutning till olika typer av transaktioner.

Därefter kommer olika former av omstruktureringar, såsom aktieöverlåtelse, verksamhetsöverlåtelse, fusion, delning, apportemission och likvidation att gås igenom. När det gäller aktieöverlåtelser och verksamhetsöverlåtelser ingår bland annat utformning av överlåtelseavtalet, samt vilken typ av förberedelser och ”due diligence” som är nödvändiga inför en överlåtelse. En översiktlig genomgång görs av arbetsrättsliga frågor, såsom behov av fackförhandlingar och liknande.  

De särskilda komplikationer som tillkommer när det endast är en del av verksamheten som ska överlåtas behandlas och vi diskuterar hur dessa så kallade ”carve-outs” eller avknoppningar bäst hanteras.

Kursen behandlar vidare de frågor som aktualiseras vid fusion och delning (även kallad fission) och hur dessa genomförs i praktiken. Här behandlas bland annat kommunikation med myndigheter, borgenärer och avtalsparter, anställda och fackförbund, samt nyckelfrågorna i den dokumentation som behöver upprättas. Förutsättningar för ett förenklat förfarande behandlas. Även i anslutning till fusion och delning ger föreläsarna rekommendationer avseende förberedelser och ”due diligence”. Möjligheten att genomföra gränsöverskridande fusioner mellan bolag i olika länder kommer att behandlas.

Föreläsarna kommer vidare att gå igenom den formella likvidationsprocessen dela med sig av sina omfattande erfarenheter av arbete som likvidatorer, bland annat vad avser behovet av vissa förberedelser och redovisning under den tid likvidationen fortgår. Likvidatorns roll och ansvar diskuteras. I anslutning till likvidation behandlas även andra möjligheter till avveckling av ett bolag. Vad är fördelarna med att upplösa ett bolag genom fusion med ett annat koncernbolag, jämfört med att överlåta eventuell kvarvarande verksamhet och därefter likvidera bolaget?

Det bolagsrättsliga värdeöverföringsbegreppet och dess relevans i samband med omstruktureringar kommer att behandlas. Även förbjudna lån belyses i sammanhanget.
Viktiga punkter ur kursinnehållet

Bolags- och avtalsrättsliga frågor i samband med olika typer av omstruktureringar

Centrala bolagsrättsliga regler och deras relevans i samband med omstruktureringar

Förberedelser som ökar sannolikheten för en framgångsrik omstrukturering

Hur man undviker fallgroparna med låneförbudet och värdeöverföringsreglerna i en omstrukturering

Vad innebär EU:s nya regler om gränsöverskridande flytt av bolag
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 500 kronor

exkl. moms


Datum

15 februari 2021

Yrkesroller

Revisorer
Redovisningskonsulter
Kvalificerade rådgivare
Skatterådgivare
Advokater
Bolagsjurister

Föreläsare

Carl Svernlöv
Anna Orlander


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas inom kort

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan