Omstruktureringar ur ett bolags, avtals-och skatterättsligt perspektiv

22 september: En plats kvar

Under kursen kommer frågor kring olika typer av omstruktureringar inom och utanför koncernförhållanden belysas i ett bolags-, avtals och skatterättslig perspektiv.
Kursbeskrivning

Kursen kommer att inledas med en genomgång av de allmänna bolagsrättsliga förutsättningarna vid omstruktureringar, såsom likhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, jäv, minoritetsskydd och i övrigt borgenärs- och kapitalskyddsregler gås igenom.

Därefter kommer olika former av omstruktureringar, såsom inkråmsöverlåtelse, aktieöverlåtelse, apportemissioner, minskning av aktiekapital, fusion, delning , generationsskiften och andra typer av företagssammanslagningar och omorganisationer att gås igenom.

När det gäller inkråmsöverlåtelser kommer bl.a. frågor om avtalsutformning, tillvägagångssätt, garantier och felansvar belysas. Villkoren för en skattemässig s.k underprisöverlåtelse kommer diskuteras. Vad bör man tänka på vid samtliga motstående transaktioner för att undvika risk för att transaktionen ska ses som ett skattepliktigt byte skattemässigt? Vilka möjligheter finns att skjuta upp beskattningen vid överlåtelse av maskiner och inventarier? Är inkråmsöverlåtelsen momsfri och hur bör detta regleras i avtalen?

Avtalsrättsliga frågor att tänka på vid en aktieöverlåtelse såsom avtal, garantier, köprättsligt ansvar samt tillträdesklausuler kommer gås igenom. Skattekonsekvenserna vid avyttring av aktier för fysiska och juridiska personer. Frågan om hur risk för s.k skalbolagsbeskattning kan undvikas kommer diskuteras.

När aktualiseras frågan om avdrag för latent skatt och hur ska man tänka om det finns skattemässiga underskott i det bolag som avses överlåtas är andra frågeställningar som kommer belysas. Vilka skattemässiga konsekvenser kan en s.k partsuccessional få?

Vi kommer även belysa de särskilda frågor som aktualiseras i samband med överlåtelse av aktier genom apportemission (aktiebyte). Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att omedelbar beskattning ska kunna undgås? Reglerna om s.k särskild kvalifikation vid avyttring av kvalificerade aktier kommer att beskrivas. Hanteringen av avdragsrätten för ingående moms på transaktionskostnader kommer att beskrivas. Vidare kommer avdragsrätten för ingående moms för passiva och aktiva holdingbolag gås igenom.

De särskilda frågor som aktualiseras i samband med ett generationsskifte kommer beskrivas. Frågan hur ett generationsskifte ska struktureras skattemässigt för att i möjligaste mån undvika omedelbara skattekonsekvenser.  Hur undviker man risk för utdelningsbeskattning i samband med värdeöverföringar mellan oäkta koncerner? Hur ska samtidiga notstående transaktioner betraktas i detta sammanhang?

Under kursen kommer vi även belysa de frågor som aktualiseras vid en fusion och s.k delning (fission). Hur genomförs dessa förfaranden i praktiken och vilka ansvarsfrågor finns det att beakta? Från ett skatterättsligt perspektiv kommer den s.k kontinuitetsprincipen att beskrivas och vilka eventuella risker/problem detta kan ge upphov till. De särskilda frågor som aktualiseras är om det finns skattemässiga underskott i de fusionerade eller fissionerade bolagen?
Viktiga punkter ur kursinnehållet

> Allmänbolagsrättsliga förutsättningar vid omstrukturering

> Bolags- och avtalsrättsliga frågor i samband med olika typer av omstruktureringar

> Moms- och inkomstskattefrågor i samband med inkråms- och aktieöverlåtelser samt vilka förändringar i inkomstskattereglerna

> Frågor i samband med generationsskiften och fallgroparna som bör undvikas
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 900 kronor

exkl. moms


Datum

30 september 2021, Stockholm

Yrkesroller

Revisorer
Skatterådgivare
Redovisningskonsulter
Kvalificerade rådgivare
Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer
Bolagsjurister

Föreläsare

Erik Nerep
Sara Jacobsson
Andreas Månsson


Fåtal platser kvar

Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

World Trade Center
Klarabergsviadukten 70

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan