Nätverksdagarna

Kursbeskrivning

3 oktober – Redovisning
Peter Nilsson
Klockan 09:30-12:30

> Bokföringslagen

> En översyn av normgivningen, frågor om löpande bokföring

> Bokföringsnämndens arbete med att förändra K2- respektive K3-reglerna

> Årsredovisningsfrågor

> Nytt från Bokföringsnämnden och BAS

> Aktuella frågor relaterat till K2 och K3


3 oktober – Inkomstskatt
Peter Nilsson
Klockan 13:30-16:30

> Beskattningstidpunkt, exempelvis

Tjänsteuppdrag och pågående arbete

        – Varuproduktion

        – Statliga bidrag

> Energilösningar och skattemässiga effekter

> Finansiella instrument

     – Kapitaltillgångar

     – Lager

> Särskilt om 3:12-reglerna

     – Kvalificerade aktier

     – Utomståenderegeln

> Holdingbolagsstruktur – hur och varför

> Det ”nya” arbetsgivarbegreppet – tillämpningsproblem

> Nyheter på skatteområdet

     – Aktuella avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen

     – Nya förhandsbesked

Nya ställningstagande från Skatteverket


4 oktober – Nyheter på momsområdet
Royne Schiess
Klockan 09:30-12:30

> Nyheter i allmänhet under de gågna åren inom momsområdet

> Nyheter i synnerhet om handel med varor och tjänster

> Momsrelevanta rättsfall Sverige

> Rättsfall från EU-domstolen

> Trender inom området för indirekt beskattning

> Skatteverkets ställningstaganden 2020-2022


4 oktober – Aktiebolagsrättsliga fallgropar och nyheter
Erik Nerep
Klockan 13:30-16:30

 I denna del av kursen kommer professor Erik Nerep, Handelshögskolan i Stockholm, och författare till ett flertal aktiebolagsrättsliga verk, att behandla de mest förekommande aktiebolagsrättsliga fallgroparna i belysningen av senaste rättspraxis från Högsta domstolen och hovrätter. I fokus blir främst följande.

> Om s.k. obligatoriska bestämmelser i aktiebolagslagen. Vilka är riskerna med att inte uppfylla formkraven i aktiebolagslagen om bolagsstämma, emissioner, värdeöverföringar, etc.? Om s.k. samtyckesbehörighet. Vilka är riskerna med formlösa bolagsstämmor och värdeöverföringar? Vilket ansvar har revisorn?

> Vad gäller aktiebolagsrättsligt vid aktieägares s.k. uttag från ett aktiebolag? När blir bestämmelserna om låneförbud tillämpliga? Vilka sanktioner finns? Kan ”uttaget” vara en utdelning och under vilka förhållanden? Blir det då en efterutdelning eller förskottsutdelning? Är en förskottsutdelning laglig? Kan den legaliseras? Kan en förskottsutdelning vara ett brott mot låneförbuden? Kan koncernbidrag ses som förskottsutdelningar? Är de lagliga?

> Vilket ansvar har styrelseledamöter, andra befattningshavare och aktieägare när ett aktiebolag gör stora förluster och lider av kritisk kapitalbrist? Vilka åtgärder måste vidtas? Hur undviker man ansvar? När kan ett ansvarsgenombrott bli aktuellt? Hur stor är risken för ett ansvarsgenombrott?
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 12 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.Kursavgift

14 900 kronor

exkl. moms


Datum

3-4 oktober 2022, Stockholm

Yrkesroller

Revisorer
Redovisningskonsulter
Revisorsassistenter
Skatterådgivare
Kvalificerade rådgivare

Föreläsare

Peter Nilsson
Erik Nerep
Royne Schiess


Kursen är fullbokad

Villkor


Antal utbildningstimmar

12 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas 20 dagar innan kurs

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan