Nätverksdagarna Stockholm

OBS!!! Vi byter konferensanliggning till denna kurs! Scrolla neråt!
Se vänstersida.
Kursbeskrivning

5 Oktober 9:30-12:30

Peter Nilsson Skattejurist/ Professor Skatterätt KPMG, Malmö

Regeringen och dess samarbetspartier har aviserat ett flertal nya utredningen, bl.a. om en ny skattereform men även en översyn av bokföringslagen. Inget av detta har ännu inte blivit verklighet. Detta innebär inte att utvecklingen står stilla. På redovisningsområdet har Bokföringsnämnden aviserat ett nytt regelverk om fusion men även en översyn av K2-regelverket bl.a. att för att förtydliga ett antal tillämpningsproblem.

Under dagen kommer sådana frågor att behandlas. På skatteområdet är det första året med nya ränteavdragsregler, primäravdrag m.m. som kommer att belysas. Förutom olika frågor relaterade till fåmansföretag kommer belysas nya regler som ska tillämpas första gången 2020 men även rättsfall som kommit under året.

Redovisning

 • Nytt från bokföringsnämnden
  • Ändringar i K-regelverken
  • Nytt fusionsregelverk
 • Aktuella frågor
  • Kontanttransaktioner
  • Tillämpningsfrågor i K2 och K3
  • Avskrivning på anläggningstillgångar
  • Klassificering av skulder
  • Anläggningstillgångar – underhåll kontra förbättring

Intäkter och kostnader

 


5 Oktober 13:30-16:30

Peter Nilsson Skattejurist/ Professor Skatterätt KPMG, Malmö

Inkomstskatt

Nya regler från 2020

Nya rättsfall

Fåmansföretag

  • 3:12-frågor
  • Värdeöverföringar
  • Förmåner
  • Planering för ägaren
  • Erfarenhet från ett år med nya ränteavdragsreglerna
  • Omstrukturering och strukturfrågor
  • Nytt arbetsgivarbegrepp
  • Budgetpropositionen och andra förslag
  • Aktuella utredningar

6 Oktober 09:30-12:30

Andreas Rönnheden Advokat Wistrand, Stockholm

Bolagsrättsliga nyheter

Under seminariepasset kommer genomgång ske av:  

De senaste ändringarna i aktiebolagslagen och revisorslagen av betydelse för revisorer och redovisningskonsulter.

Aktuell rättspraxis från Högsta domstolen.

Andra aktuella bolagsrättsliga frågeställningar.

Det exakta innehållet bestäms närmare kursdagen för att seminariet ska vara så aktuellt som möjligt. Följande kommer dock sannolikt att behandlas:

Sänkt krav på aktiekapital

Ny lag (2019:284) om röstningsrådgivare

Nya bestämmelser om bolagsstämmans godkännande av väsentliga transaktioner med närstående (16 a kap. ABL)

Nya regler om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Prospektförordningen

EU:s direktiv om företagsrekonstruktion och annan insolvensrätt

EU:s nya regler om bolags gränsöverskridande rörlighet

Aktuell praxis:

– NJA 2019 s. 94 Gamla Vägen

– NJA 2019 s. 335 Snöklockan

– NJA 2019 s. 587 Korsviken

– NJA 2019 s. XXX Advokatens skatterådgivning

– NJA 2019 s. XXX Det preskriberade medansvaret

– NJA 2019 s. XXX Benchmark II


6 Oktober 13:30-16:30

Royne Schiess Skattejurist EY, Stockholm

Nyheter på momsområdet

Momspasset ger deltagaren en insikt i vad som skett under 2019 och vilka regler som är nya under 2020 vad gäller indirekt skatt.

Under 2020 kan det komma en hel del nya rättsfall både från EU domstolen och från svenska domstolar.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 12 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

13 800 kronor

exkl. moms


Datum

5-6 oktober 2020, Stockholm

Yrkesroller

Revisorer
Redovisningskonsulter
Revisorsassistenter
Kvalificerade rådgivare

Föreläsare

Peter Nilsson
Andreas Rönnheden
Royne Schiess


Fåtal platser kvar

Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

12 utbildningstimmar

Konferensanläggning

World Trade Center
Klarabergsviadukten 70
Kurslokal: NEW YORK.

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan