Nätverksdagarna

Kursbeskrivning

4 Oktober 9:30-16:30

Carl Svernlöv Advokat

Bolagsrättsliga nyheter

Det händer mycket inom aktiebolagsrätten, såväl inom EU-rätten som inom svensk lagstiftning och praxis. Under denna faktaspäckade dag kommer en av Sveriges mest namnkunniga bolagsrättare Carl Svernlöv att gå igenom ny och kommande lagstiftning och nya rättsfall från HD och hovrätterna. Han komma även att dela med sig av erfarenheter och spaningar från stämmosäsongerna 2020 och 2021, där Coronarestriktioner gav upphov till tillfällig lagstiftning för att underlätta deltagande i stämmor, som senare utökades och även förlängdes.

Följande kommer bl.a. att behandlas:

> Nya och kommande initiativ från EU, bl.a. direktiven om digitala bolag och gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar

> Ny och kommande lagstiftning i Sverige, bl.a. avseende minoritetsskydd, ersättning till ledande befattningshavare samt implementering av EU-direktiven

> Associationsrättsliga rättsfall från HD och hovrätterna gällande bl.a. styrelseansvar, ansvarsfrihet, klanderkausalitet och beräkning av köpeskilling vid aktieförvärv

Som kurslitteratur får du ett ex av Carl Svernlövs Bolagsrättsliga FAQ som svarar på de 400 vanligaste frågorna på aktiebolagsrättens område.


5 Oktober 09:30-12:30

Jan Kleerup Skattejurist

Momsnyheter 2021  

Under seminariepasset kommer genomgång ske av:  

> EU:s e-handelspaket 1 juli 2021

> Omsättning konsekvenser gällande strukturer med kommanditbolag och handelsbolag, att tänka på vid verksamhetsöverlåtelser m.m.

> Skatteplikt moms för vårdtjänster genom egna bolag, uppdragsutbildning m.m.

> Beskattningsbar person omfattningen av undantaget för ideella föreningar, hästägares momsfrågor, bilhandel m.m.

> Internationell moms aktuella frågor kring varor och tjänster till och från utlandet.

> Avdragsrätt ingående moms inom koncerner, leasingbilar m.m.

> Redovisning justering av utgående moms vid konstaterade kundförluster, ackord och konkurs m.m.

> Skattesatser huvudsaklighetsprincipen, programledartjänster m.m.

> Vinstmarginalbeskattning underlag vid inköp från andra EU länder m.m.

> Moms vid förmedling ställningstagande från Skatteverket.

> Fastigheter coworking verksamhet, solceller, mätbart tillhandhållande av el och vatten, byte av hyresgäster, jämkning m.m.

> Aktuella domar 2021 från EU-domstolen och svenska domstolar samt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

 


5 Oktober 13:30-16:30

Sven Inge Danielsson Redovisningsspecialist

Aktuella frågor på redovisningsområdet:

> Översyn av bokföringslagen, vad innebär detta för dig i din yrkesroll?

> Aktuella frågor och svar från Bokföringsnämnden

> Oklara tillämpningsfrågor i K-regelverken, en genomgång av ett antal tillämpningsfrågor

> Tillkommande utgifter på materiella anläggningstillgångar

> Rättelse av fel

> Klassificering av vissa balansposter

> Intäktsredovisning i tjänsteföretag
Kurshotell

 

 

 
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika båda dagarna

Lunch båda dagarna

Digital kursdokumentation

 
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 12 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

15 900 kronor

exkl. moms


Datum

4-5 oktober 2021, Stockholm

Yrkesroller

Revisorer
Redovisningskonsulter
Revisorsassistenter
Kvalificerade rådgivare

Föreläsare

Carl Svernlöv
Jan Kleerup
Sven-Inge Danielsson


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

12 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas c:a 20 dagar innan kurs


Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan