Fastighetsdagen

På grund av Covid-19 och FHM rekommendationer är kursen framflyttad till 29 januari 2021.
Kursbeskrivning

Royne Schiess skattejurist EY, Stockholm

Fastighetsmoms

Momspasset riktar sig till verksamma inom fastighetssektorn, såväl bygg som fastighetsförvaltning. Under passet går vi kort igenom vad som hänt på lagstiftningsområdet. Fokus ligger på aktuella rättsfall från EU domstolen och från svenska domstolar

 


Martin Rifall Advokat Hannes Snellman, Stockholm

Grundläggande Entreprenadrätt

Kursens syfte är att belysa grundläggande entreprenadrättsliga principer samt likheter och skillnader mellan olika entreprenadformer. Frågor om hantering av kontraktsarbeten vs. ÄTA-arbeten, bestämmande av ersättning för utförda arbeten samt reklamations- och preskriptionsfrister kommer att belysas.

Som deltagare får du kunskap om:

Grundläggande entreprenadrätt

Entreprenadformens betydelse för ansvarsfördelningen i entreprenaden

Modeller för bestämmande av ersättning

Preskriptions- och reklamationsfrister


Peter Nilsson Skattejurist/ Professor Skatterätt KPMG, Malmö

Inkomstskatt

Företag kan ha som huvudsaklig verksamhet att förvalta fastigheter medan i andra fall är det fråga om rörelsefastigheter som används i den egna verksamheten. Inkomstbeskattningen är i många delar lika, exempelvis när det gäller gränsdragningen mellan reparation/underhåll respektive förbättring. Under senare år har Högsta förvaltningsdomstolen i flera mål behandlad fastighetsrelaterade frågor.

Under kursen behandlas detta slags gränsdragningsfrågor för att därigenom kunna optimera kostnadsföringen. En fasighet kan säljas antingen direkt eller (förpackad) i ett aktiebolag. Beskattningskonsekvenserna blir olika. I vissa fall kan det också krävas omstruktureringar innan fastighetens överlåts. Detta är också frågor som behandlas.

Kursens närmare innehåll kan beskrivas enligt följande:

Reparation/underhåll samt det utvidgade reparationsbegreppet i förhållande till förbättringar

Beskattningen vid försäljning av fastigheter

Fastigheter som kapitaltillgångar eller lagertillgångar (byggrörelse och handel med fastigheter)

koncernstruktur för att optimera fastighetsägandet

Aktuella fastighetsfrågor
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

7 900 kronor

exkl. moms


Datum

29 januari 2021

Yrkesroller

Revisorer
Redovisningskonsulter
Skatterådgivare
Kvalificerade rådgivare
Advokater
Biträdande jurister på advokatbyråer

Föreläsare

Peter Nilsson
Martin Rifall
Royne Schiess


Fåtal platser kvar

Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddelas c:a 20 dagar innan kurs

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan