Fastighetsbolagstransaktioner – hela affären ur bolags-, avtals- och skattejuridiska perspektiv – Även Streaming för den som önskar!

Kursen kommer att hållas fysiskt i Stockholm! För den som önskar går det att följa den digitalt.

Under denna praktiskt inriktade och case-baserade kurs kommer föreläsarna att utifrån ett säljar- respektive köparperspektiv, belysa och redogöra för de bolags, avtals- och skatterättsliga frågeställningar som uppkommer i samband med en kommersiell fastighetsöverlåtelse.

Kursdeltagaren får bland annat kunskap om under vilka förutsättningar det är fördelaktigt att paketera en fastighet i bolag innan försäljning, hur en paketering av en fastighet går till steg-för-steg, vad som bör regleras i ett fastighetsöverlåtelseavtal respektive fastighetsbolagsöverlåtelseavtal och vilka alternativa överlåtelsesätt som står till buds vid försäljning av en fastighet.
Kursbeskrivning

När en kommersiell fastighet ska överlåtas aktualiseras en hel del frågor, beroende på om du är säljare eller köpare. Dessa frågor kan vara av såväl bolags-, avtals- och skatteteknisk karaktär. Kursen är tänkt att ge dig en praktisk genomgång av de moment som aktualiseras i samband med att du som näringsidkare vill sälja/förvärva en kommersiell fastighet, från planeringsstadiet där frågor om hur fastigheten lämpligast ska överlåtas till dess att det är dags för avtalsskrivning och sedermera tillträde för den nya ägaren av fastigheten.

Av skattetekniska skäl kan det under vissa förutsättningar vara fördelaktigt att innan försäljning, paketera fastigheten i ett bolag och således överlåta bolaget inkluderat fastigheten. Under kursen kommer du att få en genomgång om när det är fördelaktigt att paketera en fastighet inför försäljning samt hur en sådan paketering rent praktiskt går till steg-för-steg.

Kursen kommer även avhandla frågor som vad som skiljer ett fastighetsöverlåtelseavtal från ett fastighetsbolagsöverlåtelseavtal ur såväl ett skatterättsligt som ett avtalsrättsligt perspektiv, vad man som köpare respektive säljare bör tänka på i samband med avtalsskrivning, praktiska råd i samband med due diligence samt regleringar om garantier, hur en avsiktsförklaring (LOI) bör utformas samt praktiska konsekvenser av att sådant avtal ingåtts, hur köpskillingsberäkning avseende en fastighetsbolagsöverlåtelse respektive en fastighetsöverlåtelse beräknas och hur avtalssignering samt tillträde för ett fastighetsbolag går till i praktiken.
Avbokningsvillkor

VID PANDEMI ELLER LIKNANDE
ExPectus AB äger rätt att flytta fram kursen till ett senare tillfälle.
I kurspaketet ingår

Fm och Em fika

Lunch

Digital kursdokumentation
INFORMATION

En kursdag pågår mellan kl. 9.30 – 16.30 och uppfyller branschorganisationernas krav på professionell fortbildning. Ett kursintyg omfattande 6 kvalificerade utbildningstimmar tilldelas efter genomförd utbildning. Kursen kommer att arrangeras i centralt belägna lokaler och meddelas senast 20 dagar innan kursen går av stapeln. Vi förbehåller oss rätten att eventuellt ändra delar ur kursinnehållet för att Du som kursdeltagare skall få ta del av det mest aktuella av ämnena under den faktiska kursdagen.

BokaKursavgift

8 900 kronor

exkl. moms


Datum

29 september 2021, Stockholm

Yrkesroller

Kvalificerade rådgivare
Revisorer
Skatterådgivare
Redovisningskonsulter
Advokater
Bolagsjurister

Föreläsare

Susanna Kihlberg
Anders Fridlund
Johan Östholm


Boka

Villkor


Antal utbildningstimmar

6 utbildningstimmar

Konferensanläggning

Meddela ca 20 dagar innan kurs

Hålltider

9:00-9:30 Inskrivning och fika
10:45-11:00 FM fika
12:30-13:30 Lunch
14:45-15:00 EM fika
16:30 Tack för idag och välkommen åter


Tillbaka


Dela sidan