0 kurser

Se aktuella kurser

Andreas Månsson

Skattejurist

Andreas Månsson är skattejurist och senior manager inom EY:s avdelning för indirekt beskattning. Andreas har arbetat hos EY som skattekonsult sedan 2005 och har tidigare arbetat ca 5 år på Skatteverket. Andreas har en omfattande erfarenhet av momsrådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt varu- och tjänstehandel. Andreas ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande momsfrågor. Andreas håller även interna och externa seminarier avseende moms.

Se aktuella kurser

Andreas Rönnheden

Advokat

Andreas är advokat vid Wistrand Advokatbyrå. Andreas har mångårig erfarenhet av affärsjuridik och då framför allt bolagsrätt, processer och skiljeförfaranden. Han var PWC’s ombud i Prosolvia-målet under 2013.

Se aktuella kurser

Anna Orlander

Advokat

Anna Orlander är partner i Baker McKenzie och specialiserad inom M&A och bolagsrätt med särskilt fokus på internationella omorganisationer såsom integration av verksamheter efter förvärv. Anna har varit verksam såväl i London som Stockholm och har projektlett ett stort antal gränsöverskridande förvärv och fusioner.

Se aktuella kurser

Axel Calissendorff

Advokat

Axel har en lång och gedigen erfarenhet av bl.a. företagsöverlåtelser och han anses vara en av landets främsta experter inom M&A och bolagsstyrning.

 

 

Se aktuella kurser

Björn Hurtig

Advokat

Advokat som uteslutande ägnar sig åt straffrätt. Björn har stor erfarenhet av att arbeta med och mot medicinsk expertis och kriminaltekniker, han föreläser även regelbundet för advokater, poliser m.fl.

Se aktuella kurser

Bo Svensson

Skattejurist

Bo är universitetslektor vid Juridiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Han jobbar även som skattejurist på Wistrands advokatbyrå i Göteborg. Bo är medförfattare till boken Personligt ansvar (Wolters Kluwer) som behandlar bl.a. skattefrågor vid obestånd. Bo har skrivit ett 40-tal artiklar i olika skattetidskrifter, främst om beskattning av handelsbolag, men även skattefrågor vid obestånd, skatterättslig etik och om ”3:12-beskattning”. Bo har blivit utsedd till bäste lärare på såväl juristlinjen som ekonomlinjen på Handelshögskolan i Göteborg.

Se aktuella kurser

Caisa Drefeldt

Auktoriserad revisor & redovisningsspecialist

Caisa är auktoriserad revisor och arbetar som redovisningsspecialist på KPMG i Göteborg. Hon är FAR:s represetant i Bokföringsnämnden. Hon är även ledamot av FAR:s policygrupp för redovisningsfrågor. Caisa är en omtyckt och uppskattad föreläsare.

Se aktuella kurser

Carl Svernlöv

Advokat

Carl är (jur. dr) advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm där han arbetar med bolagsstyrning, associationsrätt och företagsförvärv. Sedan 2009 är han adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Carl har publicerat ett tiotal böcker och över hundrafemtio artiklar om svensk och internationell affärsjuridik.

Se aktuella kurser

Daniel Lechtman

Skattejurist

Daniel Lechtman är skattejurist och senior manager inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Daniel  har 13 års erfarenhet av skattefrågor med inriktning mot person- och företagsbeskattning. Daniel har varit på EY sedan 2014 och har tidigare varit verksam som skattekonsult hos annan big 4 firma samt även arbetat på Skatteverket. Daniel ger råd i skatte- och strukturfrågor till företag och privatpersoner med särskild inriktning mot fåmansbolag. Exempel på uppdrag som Daniel har särskild erfarenhet av  är omstruktureringar, ägarförändringar, incitamentsprogram, generella företags- och personbeskattningsfrågor. 

Se aktuella kurser

Erik Nerep

Professor

Erik Nerep är jurist och professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är även författare till flera aktiebolagsrättsliga verk.

Se aktuella kurser

Filip Christensson

Skattejurist

Filip Christensson är skattejurist och senior manager inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Filip har 14 års erfarenhet av skattefrågor med inriktning mot företagsbeskattning och kapitalbeskattningsfrågor för individer. Filip har varit på EY sedan 2016 och var tidigare verksam som skattekonsult hos annan big 4 firma sedan 2002. Filip ger råd i skatte- och strukturfrågor till företag och individer. Exempel på uppdrag som Filip har särskild erfarenhet av är omstruktureringar, ägarförändringar, incitamentsprogram, frågor kring beskattning av olika former av finansiella instrument samt generella företagsbeskattningsfrågor.

Se aktuella kurser

Jan Kleerup

Skattejurist

Jan är jurist och momsexpert med närmare 30 års erfarenhet av momsfrågor. Jan är Senior Advisor vid Svalner Skatt & Transaktion.

Se aktuella kurser

Jens Lindborg

Biträdande jurist

Jens Lindborg är från den 1 september 2020 biträdande jurist på Hurtig & Partners. Han ägnade de föregående tio åren åt att arbeta som rådman. Dessförinnan har han varit rättssakkunnig i justitiedepartementet, hovrättsassessor, tingsfiskal, hovrättsfiskal och tingsnotarie. Han har också tjänstgjort som rättslig rådgivare i Försvarsmaktens utlandsstyrka under insats i Afghanistan och i farvattnen utanför Somalia. Jens Lindborg föreläser i olika sammanhang för juriststudenter och advokater. Han har författat juridiska artiklar som publicerats såväl i Sverige som utomlands.

Se aktuella kurser

Marie Wessel

Advokat

Marie är inriktad på svensk och internationell familjerätt, arvsrätt samt försäkringsrätt med bakgrund som domstolsjurist och bolagsjurist. Hon är en ofta anlitad föreläsare inom dessa ämnesområden samt åtar sig uppdrag som såväl partsbiträde som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Se aktuella kurser

Markus Thaler

Skattejurist

Markus ansvarar för inkomskattefrågor avseende fastigheter på EYs Göteborgskontor. Han har över 20 års erfarenhet som rådgivare och lärare inom fastighetsområdet. Han är också ordförande i revisorsorganisationen FARs expertgrupp för skatt, där han nyligen ansvarat för FARs remissvar på ränteavdrags- och paketeringsutredningarna.

Se aktuella kurser

Martin Rifall

Advokat

Mer info inom kort

Se aktuella kurser

Pär Anders Granhag

Professor

Pär-Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs Universitet och har ägnat sig åt rättpsykologisk forskning under snart 30 år i (Sverige, Nederländerna och USA).

Några av hans specialområden är vittnespsykologi, förhörsteknik och bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor. Han har under de senaste 20 åren ansvarat för över 200 seminarier för olika yrkesgrupper inom rättsväsendet, både nationellt (för t ex domare, åklagare och polisiära utredare) och internationellt (för t ex FBI, LAPD och MI5).

Se aktuella kurser

Pernilla Lundqvist

Redovisningsspecialist

Pernilla Lundqvist är ekonomie doktor, Partner och redovisningsspecialist på EY i Stockholm. Hon är ordförande i FARs Policygrupp för redovisning, ordförande i Regelrådet och har varit expert i Justitiedepartementets Redovisningsutredning. Pernilla jobbar som redovisningsspecialist med noterade företag och är nordisk ansvarig för IFRS 15. Hon arbetar även med forskning och undervisning inom extern redovisning vid Handelshögskolan i Göteborg.

Se aktuella kurser

Peter Nilsson

Skatterådgivare / Jur dr. och professor i skatterätt

Peter Nilsson är skattejurist verksam vid KPMG i Malmö. Peter har arbetat med kvalificerade skattefrågor under 25 år, särskilt med inriktning mot inkomstbeskattning av såväl stora som små företag. Rådgivningen innefattar fastighetsanknutna problemställningar, frågor om omstrukturering, planering av koncernstrukturer och andra företagsbeskattningsfrågor. En specialitet är fastighetsbeskattningsfrågor, både vad gäller frågor om löpande innehav och överlåtelse av fastigheter. Även rådgivning i redovisningsfrågor (Swedish GAAP) tillhör hans specialområde.

Se aktuella kurser

Royne Schiess

Skattejurist

Royne Schiess är skattejurist och partner inom EY:s avdelning för indirekt beskattning. Royne har arbetat hos EY som skattekonsult sedan 1997 och har tidigare arbetat på Skatteverket. Royne har även arbetat för EY i München under tre års tid. Royne har en omfattande erfarenhet av momsrådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt tillverkningsindustri. Royne ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande momsfrågor. Royne arbetar även som lärare på Stockholms Universitet.

Se aktuella kurser

Sara Jacobsson

Skattejurist

Sara Jacobsson är skattejurist och partner inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Sara har arbetat som skattekonsult sedan 2001 och har tidigare arbetat på Skeppsbron Skatt och Linklaters Advokatbyrå. Sara har en omfattande erfarenhet av inkomstskatterådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt detaljhandeln. Sara ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande skattefrågor. Sara har även lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag och är väl insatt i de skatteregler som gäller för ägare i fåmansföretag. Sara är medförfattare till boken ”Skatt på finansiella instrument”.

Se aktuella kurser

Sonny Björk

Kriminaltekniker

Sonny Björk är pensionerad kriminalkommissarie/kriminaltekniker sedan april 2012 efter att han arbetet inom Stockholmspolisen i 47 år. 37 av de åren som kriminaltekniker vid tekniska roteln i Stockholms län. Under de åren Sonny tjänstgjort som brottsplatsundersökare, brandplatsundersökare samt ”bombröjare”. Det senare kan beskrivas som omhändertagande och oskadliggörande av misstänkt farliga föremål.

Parallellt med platsundersökningar har Sonny under 20 års tid tjänstgjort på rotelns två laboratorier med framkallning och identifiering av fingeravtryck, jämförelse och identifiering av skospår, verktygsspår samt andra sammanpassningar, klädundersökningar, fordonsundersökningar, rekonstruktioner m.m.

Har specialkompetens inom området vapen, ammunition och ballistik med ett stort antal undersökningar inom detta område som ”Palmemordet”,  ”Lasermannen”, ”Polismorden i Malexander”, m.fl.

Har varit partsakkunnig åt åklagare under ca 20 års tid och vittnat i samband med detta bl.a. i ovan nämnda brottsutredningar. Har efter pensioneringen biträtt försvarsadvokater, målsägandebiträden samt åklagare med kriminaltekniska utredningar i ett stort antal mål.

Biträdde målsägandebiträdet i det s.k. ”Balkongärendet” i Södertälje i Högsta domstolen, biträdde åklagaren i fallet med ”Uteliggaren i Husqvarna” vad avsåg dödstidsbestämning.

I övriga fall har Sonny biträtt försvarare i tingsrätt och hovrätt med kriminaltekniska bedömningar över brottsplatsundersökningar, spårundersökningar, NFC:s analyser och resultatvärderingar samt obduktionsresultat.

Har undervisat förundersökningsledare, utredare av grova brott, vapenundersökare, lokala brottsplatsundersökare de senaste fem åren innan pension. Även utbildat rättsläkare i Norge, Finland och Sverige tillsammans med Peter Juel Thiesen, dansk rättsläkare, i ämnet vapen, ammunition och skottskador.

Har tjänstgjort utomlands på Cypern, Albanien, Kosovo, Bosnien inom FN och WEU. Senaste tjänstgöring inom OSCE 2006 i Serbien/Montenegro som rådgivare till Inrikesministeriet och den kriminaltekniska verksamheten.

 

 

Se aktuella kurser

Sten Bergström

Jurist

Är jurist med inriktning på ekonomisk familjerätt, generationsskiften, aktieägaravtal och andra ägarfrågor för entreprenörer och fåmansföretag. Sten har mer än 30 års erfarenhet av kvalificerad juridisk rådgivning till ägarledda företag och dess ägare. Efter att ha arbetat i mer än 15 år med kvalificerad rådgivning som skattejurist och certifierad affärsrådgivare vid revisionsföretaget Grant Thornton, där han var ansvarig för ekonomisk familjerätt, driver Sten numera egen konsultverksamhet.

Se aktuella kurser

Sven-Inge Danielsson

Redovisningsspecialist

Han är delägare i redovisningsbyrån Tirfing R.A.S AB och är där främst verksam som rådgivare åt ägarledda företag. Sven-Inge är ordförande i SRF-konsulternas redovisningsgrupp.

Se aktuella kurser

Thomas Bergman

Skattejurist

Thomas Bergman är skattejurist och manager inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Thomas har arbetat som skattekonsult sedan 2010 och har tidigare arbetat på Skeppsbron Skatt och Magnusson Advokatbyrå. Thomas har även undervisat i företagsbeskattning vid Uppsala Universitet. Thomas har stor erfarenhet av skatterådgivning till bolag inom bygg- och fastighetsbranschen vad gäller transaktioner, omstruktureringar och löpande skattefrågor.

 

Se aktuella kurser

Torgny Lebenberg

Advokat

Torgny Lebenberg har en omfattande erfarenhet från arvsrättens område, såväl som partsombud inom och utom rätta, men även som boutredningsman och som biträde vid generationsskiften.

Se aktuella kurser

Urban Engerstedt

Jurist

Urban Engerstedt är jurist och sedan några år verksam som seniorrådgivare åt revisorer och revisionsföretag. Han har tidigare under många år varit verksam inom revisionsbranschen bl.a. som chefsjurist hos KPMG och revisorernas branschorganisation FAR.

div>