0 kurser

Se aktuella kurser

Anders Fridlund

Auktoriserad Skatterådgivare

Anders är skattejurist och delägare i Mazars Skatt, en heltäckande skattejuridisk byrå med kontor i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Han har 13 års erfarenhet av kvalificerad skatterådgivning kopplad till bland annat löpande fastighetsförvaltning och köp samt försäljning av fastigheter. Anders brinner för att lära ut och har en bred erfarenhet av rådgivning till allt från enmansföretag till noterade bolag.

Se aktuella kurser

Andreas Månsson

Skattejurist

Andreas Månsson är skattejurist och senior manager inom EY:s avdelning för indirekt beskattning. Andreas har arbetat hos EY som skattekonsult sedan 2005 och har tidigare arbetat ca 5 år på Skatteverket. Andreas har en omfattande erfarenhet av momsrådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt varu- och tjänstehandel. Andreas ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande momsfrågor. Andreas håller även interna och externa seminarier avseende moms.

Se aktuella kurser

Andreas Rönnheden

Advokat

Andreas är advokat vid Wistrand Advokatbyrå. Andreas har mångårig erfarenhet av affärsjuridik och då framför allt bolagsrätt, processer och skiljeförfaranden. Han var PWC’s ombud i Prosolvia-målet under 2013.

Se aktuella kurser

Anna Orlander

Advokat

Anna Orlander är partner i Baker McKenzie och specialiserad inom M&A och bolagsrätt med särskilt fokus på internationella omorganisationer såsom integration av verksamheter efter förvärv. Anna har varit verksam såväl i London som Stockholm och har projektlett ett stort antal gränsöverskridande förvärv och fusioner.

Se aktuella kurser

Anna Ybo

Rättsläkare

Anna Ybo är rättsläkare. Hon var tidigare överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket. Anna har utöver sin omfattande rättsmedicinska erfarenhet även tio års erfarenhet från patologi. Hon är dessutom kemist, har forskningserfarenhet.

 

Se aktuella kurser

Axel Calissendorff

Advokat

Axel har en lång och gedigen erfarenhet av bl.a. företagsöverlåtelser och han anses vara en av landets främsta experter inom M&A och bolagsstyrning.

 

 

Se aktuella kurser

Björn Hurtig

Advokat

Advokat som uteslutande ägnar sig åt straffrätt. Björn har stor erfarenhet av att arbeta med och mot medicinsk expertis och kriminaltekniker, han föreläser även regelbundet för advokater, poliser m.fl.

Se aktuella kurser

Bo Svensson

Skattejurist

Bo Svensson är skattejurist vid Wistrand advokatbyrå i Göteborg och universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han har skrivit ett flertal artiklar om beskattning av handelsbolag, beskattning av fåmansföretag samt skattefrågor kring obestånd.

Se aktuella kurser

Carl Svernlöv

Advokat

Carl är (jur. dr) advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm där han arbetar med bolagsstyrning, associationsrätt och företagsförvärv. Sedan 2009 är han adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Carl har publicerat ett tiotal böcker och över hundrafemtio artiklar om svensk och internationell affärsjuridik.

Se aktuella kurser

Erik Nerep

Professor

Erik Nerep är jurist och professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är även författare till flera aktiebolagsrättsliga verk.

Se aktuella kurser

Frida Wallin

Advokat

Grundare och delägare i Block Advokater. Frida har varit advokat sedan 2010 och jobbar uteslutande med brottmål. Har stor erfarenhet av sexualbrottmål, såväl som försvarare som målsägandebiträde. Tillsammans med Sabina Böö försvarade Frida den så kallade KRY-läkaren som åtalades för sexualbrott mot över 50 barn. Frida föreläser regelbundet, bland annat på Advokatsamfundets advokatkurser.

Se aktuella kurser

Jan Kleerup

Skattejurist

Jan är jurist och momsexpert med närmare 30 års erfarenhet av momsfrågor. Jan är en mycket uppskattad föreläsare.

Se aktuella kurser

Jens Lindborg

f.d. Rådman /Biträdande jurist

Jens Lindborg är från den 1 september 2020 biträdande jurist på Hurtig & Partners. Han ägnade de föregående tio åren åt att arbeta som rådman. Dessförinnan har han varit rättssakkunnig i justitiedepartementet, hovrättsassessor, tingsfiskal, hovrättsfiskal och tingsnotarie. Han har också tjänstgjort som rättslig rådgivare i Försvarsmaktens utlandsstyrka under insats i Afghanistan och i farvattnen utanför Somalia. Jens Lindborg föreläser i olika sammanhang för juriststudenter och advokater. Han har författat juridiska artiklar som publicerats såväl i Sverige som utomlands.

Se aktuella kurser

Johan Östholm

Auktoriserad Skatterådgivare

Johan är Skattejurist med inriktning på moms och verksam vid Mazars Skatt, en heltäckande skattejuridisk byrå med kontor i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Efter att ha arbetat med momsrådgivning sedan 2007 – och bistått såväl stora som små kunder – har Johan en god förståelse för de frågor som uppstår i samband med fastighetstransaktioner och i löpande fastighetsförvaltning. Johan ingår i Mazars Sveriges fastighetsgrupp och delar gärna med sig av sina kunskaper. Han är flitigt anlitad som föreläsare vid Mazars kurser och seminarier.

 

Se aktuella kurser

Marie Wessel

Advokat

Marie är inriktad på svensk och internationell familjerätt, arvsrätt samt försäkringsrätt med bakgrund som domstolsjurist och bolagsjurist. Hon är en ofta anlitad föreläsare inom dessa ämnesområden samt åtar sig uppdrag som såväl partsbiträde som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Se aktuella kurser

Markus Thaler

Skattejurist

Markus ansvarar för inkomskattefrågor avseende fastigheter på EYs Göteborgskontor. Han har över 20 års erfarenhet som rådgivare och lärare inom fastighetsområdet. Han är också ordförande i revisorsorganisationen FARs expertgrupp för skatt, där han nyligen ansvarat för FARs remissvar på ränteavdrags- och paketeringsutredningarna.

Se aktuella kurser

Martin Rifall

Advokat

Martin har lång erfarenhet av domstolsförfaranden samt nationella och internationella skiljeförfaranden. Han har agerat som rådgivare för svenska och utländska företag bland annat SCC, ICC och ad hoc skiljeförfaranden. Martin har ett särskilt fokus på byggnadstvister och fungerar som rådgivare för arbetsgivare och entreprenörer i stora nationella och internationella byggprojekt.

Martin ger kunder råd om alla skeden av byggprocessen, inklusive anbudsdokumentation, upphandling av kontrakt och förhandlingar. 

Vidare har Martin erfarenhet av tvister mellan investerare och stater, inklusive utmanande skiljedomar i sådana tvister. Han har också varit medförfattare till det svenska kapitlet i The International Arbitration Review.

Se aktuella kurser

Pär Anders Granhag

Professor

Pär-Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs Universitet och har ägnat sig åt rättpsykologisk forskning under snart 30 år i (Sverige, Nederländerna och USA).

Några av hans specialområden är vittnespsykologi, förhörsteknik och bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor. Han har under de senaste 20 åren ansvarat för över 200 seminarier för olika yrkesgrupper inom rättsväsendet, både nationellt (för t ex domare, åklagare och polisiära utredare) och internationellt (för t ex FBI, LAPD och MI5).

Se aktuella kurser

Peter Nilsson

Skatterådgivare / Jur dr. och professor i skatterätt

Peter Nilsson är skattejurist verksam vid KPMG i Malmö. Peter har arbetat med kvalificerade skattefrågor under 25 år, särskilt med inriktning mot inkomstbeskattning av såväl stora som små företag. Rådgivningen innefattar fastighetsanknutna problemställningar, frågor om omstrukturering, planering av koncernstrukturer och andra företagsbeskattningsfrågor. En specialitet är fastighetsbeskattningsfrågor, både vad gäller frågor om löpande innehav och överlåtelse av fastigheter. Även rådgivning i redovisningsfrågor (Swedish GAAP) tillhör hans specialområde.

Se aktuella kurser

Rickard Jonason

Advokat

Rickard Jonason är specialiserad på skatterätt samt rådgivning avseende privatkapital. Rickard arbetar huvudsakligen med att bistå klienter med löpande rådgivning inom svensk och internationell skatterätt. Han har även gedigen erfarenhet av att hantera generationsskiften och förvaltning av dödsbon.

Se aktuella kurser

Robin Söder

Advokat

Robin Söder har arbetat med uteslutande brottmål sedan 2010. Robin var bland annat försvarare i rättegången angående terrorbrottet på Drottninggatan, Falcon Funds-målet och Vårbymålet. Han har skrivit ett flertal remissvar åt Advokatsamfundet angående bland annat Rätten till offentlig försvarare, Slopad straffrabatt för unga myndiga och Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation.

Robin har även varit förordnad som expert i de statliga utredningarna Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden, Biometri i brottsbekämpningen och Kompletterande bestämmelser till utvidgad beredskap.

Se aktuella kurser

Royne Schiess

Skattejurist

Royne Schiess är skattejurist på Tellus Tax sedan januari 2021. Royne har tidigare arbetat hos EY som skattekonsult sedan 1997 och  på Skatteverket. Royne har även arbetat för EY i München under tre års tid. Royne har en omfattande erfarenhet av momsrådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt tillverkningsindustri. Royne ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande momsfrågor. Royne har även under många år arbetat som lärare på Stockholms Universitet.

Se aktuella kurser

Sabina Böö

Advokat

Grundare och delägare i Block Advokater. Sabina har varit advokat sedan 2011. Dessförinnan arbetade hon vid Stockholms tingsrätt som notarie och i Svea hovrätt som fiskal.  Sabina är specialiserad på brottmål men processar även i Förvaltningsdomstol som ombud.

Se aktuella kurser

Sara Jacobsson

Skattejurist

Sara Jacobsson är skattejurist och partner inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Sara har arbetat som skattekonsult sedan 2001 och har tidigare arbetat på Skeppsbron Skatt och Linklaters Advokatbyrå. Sara har en omfattande erfarenhet av inkomstskatterådgivning åt bolag inom ett flertal branscher med särskilt fokus på bolag inom bygg- och fastighetsbranschen samt detaljhandeln. Sara ger råd till företag i transaktions- och strukturfrågor och löpande skattefrågor. Sara har även lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag och är väl insatt i de skatteregler som gäller för ägare i fåmansföretag. Sara är medförfattare till boken ”Skatt på finansiella instrument”.

Se aktuella kurser

Sonny Björk

Kriminaltekniker

Sonny har arbetet i 37 år som kriminaltekniker. Under 20 av dessa år har han biträtt åklagare i en stor mängd förundersökningar och vittnat som partssakkunnig i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Sonny blev ofta attackerad av försvaret i sin roll som åklagarens ”expertvittne”. På grund av sin breda fackkunskap inom kriminaltekniken hade försvaret sällan någon framgång i dessa attacker.

Efter sin pensionering 2012 har han biträtt försvarsadvokater och målsägandebiträden med granskning och tolkning av den kriminaltekniska bevisningen i en stor mängd, (främst) grövre brott. Även här har han vittnat som partssakkunnig i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Ofta blir han attackerad av åklagarna för ”bristande kompetens” samt att han uttalar sig inom områden ”han inte har adekvat utbildning.” Trots detta går domstolen relativt ofta på Sonnys linje. Det senaste ”framgången” är att hovrätten i Västra Sverige underkände en fingeravtrycksidentifiering NFC gjort på grund av bristande kvalitet i identifieringsarbetet.

Under sin verksamhet som granskare av förundersökningar och vid sina vittnesmål i domstolar blir det uppenbart att det finns brister i förkunskap hos domare, åklagare, utredare och advokater vad gäller möjligheten att granska och bedöma de kriminaltekniska undersökningarna och analyserna i en förundersökning.

Det gäller gjorda brottsplatsundersökningar, brottsplatsanalyser, NFC:s undersökningar och resultatvärderingar av säkrade spår. Ofta hänger det på vem av som har de bästa argumenten i domstolen eller som har den bästa sakkunskapen på sin sida. En sakkunskap för kan visa att det finns ”rimliga tvivel” i åklagarens gärningsbeskrivning. Det är oftast där Sonny kan bistå med granskningar och bedömningar. Med ledning av sina erfarenheter på detta område så har Sonny satt samman utbildningar för att öka kunskapen och medvetenheten hos advokater som arbetar med brottmål.

 

 

Se aktuella kurser

Susanna Kihlberg

Advokat

Susanna är advokat och delägare i RosholmDell Advokatbyrå, en heltäckande affärsjuridisk byrå som arbetar under mantrat Användbar Juridik. Hon svarar även för byråns fastighetsgrupp och fastighetsrelaterade transaktioner. Susanna har närmare 20 års erfarenhet av fastighets- och transaktionsjuridik och har även varit verksam som bolagsjurist, senast hos Fabege AB (publ.), i kommunal förvaltning och hyresnämnd. Med sitt helhetsperspektiv och breda operativa erfarenhet skapar hon mervärde till byråns kunder och har även utvecklat och förhandlat branschens samförhandlade formuläravtal för hyra av kommersiella lokaler.

Se aktuella kurser

Sven-Inge Danielsson

Redovisningsspecialist

Han är delägare i redovisningsbyrån Tirfing R.A.S AB och är där främst verksam som rådgivare åt ägarledda företag. Sven-Inge är ordförande i SRF-konsulternas redovisningsgrupp.

Se aktuella kurser

Thomas Bergman

Skattejurist

Thomas Bergman är skattejurist och manager inom EY:s företagsbeskattningsgrupp. Thomas har arbetat som skattekonsult sedan 2010 och har tidigare arbetat på Skeppsbron Skatt och Magnusson Advokatbyrå. Thomas har även undervisat i företagsbeskattning vid Uppsala Universitet. Thomas har stor erfarenhet av skatterådgivning till bolag inom bygg- och fastighetsbranschen vad gäller transaktioner, omstruktureringar och löpande skattefrågor.

 

Se aktuella kurser

Tommie Olofsson

Rättsläkare

Tommie Olofsson är verksamhetschef och överläkare vid Akademiska sjukhuset och var tidigare avdelningschef vid Rättsmedicinalverket.

Han har nästan 30 års erfarenhet av obduktioner och närmare 20 års erfarenhet av rättsmedicin. Han har även varit mångårig avdelningschef, koordinator för svensk rättsmedicin, suttit i verksledningen liksom i olika styrelser inom och utom Rättsmedicinalverket. Därtill representerade han myndigheten i olika samarbetsprojekt med andra delar av rättsväsendet. Vidare har han haft en central funktion vid arbetet med att ta fram Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska processbeskrivning och kvalitetsmanual.

Under cirka 15 års tid utförde han myndighetens kvalificerade hjärnundersökningar (s.k. neuropatologi). Parallellt med det kliniska arbetet har han dessutom skaffat sig en omfattande och prisbelönad pedagogisk erfarenhet från universitetet och varit medförfattare till ett femtontal forskningsartiklar.

Se aktuella kurser

Torgny Lebenberg

Advokat

Torgny Lebenberg har en omfattande erfarenhet från arvsrättens område, såväl som partsombud inom och utom rätta, men även som boutredningsman och som biträde vid generationsskiften.

Se aktuella kurser

Urban Engerstedt

Jurist

Urban Engerstedt är jurist och sedan några år verksam som seniorrådgivare åt revisorer och revisionsföretag. Han har tidigare under många år varit verksam inom revisionsbranschen bl.a. som chefsjurist hos KPMG och revisorernas branschorganisation FAR.

div>